Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbójno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.