Uchwała Nr 7/S/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy.