Uchwała Nr 5/S/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nakielskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.