Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielgie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.