W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r. pod pozycją 2500 opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.