VII Konferencja „Finansów Komunalnych”

Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy

8-9 czerwca 2015 r., Hotel Warszawianka****, Jachranka k. Warszawy

 

Patronat honorowy

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Organizatorzy

 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych

Wolters Kluwer

Finanse Komunalne

 

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer oraz Finanse Komunalne – miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, nad którym w roku bieżącym Patronat Honorowy objął Minister Administracji i Cyfryzacji, w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: „Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych” (2009), „Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić”” (2010), „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” (2011), „System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi” (2012), „Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?” (2013), „Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej” (2014). Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych, noworocznych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji.

Przedmiotem tegorocznej, VII już edycji konferencji, będzie dyskusja nad efektywnością funkcjonowania mechanizmów systemu finansowania samorządów z perspektywy 25 lat jego działalności. Konferencja wpisując się w debatę nad rolą samorządów nakierowana będzie nie tylko na konkretne problemy, ale przede wszystkim na poszukiwanie sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie. Konferencja będzie zatem znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru.

Sekretarz merytoryczny konferencji: Tadeusz Dobek, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

Link do strony Konferencji http://konferencja.lex.pl/finansekomunalne/