Uchwała Nr 1/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbójno na lata 2023-2033