Uchwała Nr 2/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027