Uchwała Nr 24/K/2021 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 października 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Kikół