Uchwała Nr 12/I/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r.