Uchwała Nr 10/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25.06.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowal o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kowal z wykonanie budżetu gminy za 2019 rok.