Miasto i Gmina Żnin

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 12 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 roku udokumentowana protokołem z dnia 15 marca 2018 roku.

 

Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 maja 2018 roku skierowane do kierownika jednostki.

 

 

Uchwała Nr XIV/59/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Żnina do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 maja 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, znak RIO-KF-4104-3/2018