Sprawozdanie finansowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za 2020 rok.