Sprawozdanie finansowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za 2019 rok.