Uchwała Nr XXIX/81/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Aneksu do Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza

 

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

uchwala, co następuje:

 

przyjąć Aneks do Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.