Sprawozdanie finansowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za 2018 rok.