Uchwała Nr XXIX/60/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 25 listopada 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza.

 

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:

 

uchwala, co następuje:

 

przyjąć Raport o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały XXIX/60/2016

z dnia 25 listopada 2016 r.
Raport o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza

 

Uchwała Nr III/5/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Grudziądza do Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądza.

 

 

Uchwała Nr XXV/72/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie sporządzenia aneksu do Raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Grudziądz.