Zadania Kolegium

 

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2;

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby;

4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy;

5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli;

5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;

5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium;

5c) wybór kandydata na prezesa izby;

5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.