Działalność kontrolna

 

Działalność kontrolna, obok działalności nadzorczej należy do podstawowych zadań regionalnych izb obrachunkowych.

Wynika to wprost z definicji określonej w art. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którą regionalne izby obrachunkowe są państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz kryteria kontroli określone zostały w przepisach art. 1 ust. 2 oraz art. 5 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z tymi przepisami regionalne izby obrachunkowe dokonują kontroli finansowej w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych następujących podmiotów:

– jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw samorządowych),

– związków międzygminnych,

– stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

– związków powiatów,

– stowarzyszeń powiatów,

– samorządowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych osób prawnych (między innymi: instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

Kontrole wykonania zadań własnych w tych podmiotach są prowadzone na podstawie kryterium zgodności z prawem (legalności) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Natomiast kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień dokonywane są z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Do zadań kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych należy również kontrola pod względem formalnym i rachunkowym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

Kontrole finansowe prowadzone są na podstawie planu kontroli uchwalonego corocznie przez Kolegium Izby.

Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

– kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego,

– problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,

– doraźne, podejmowane w ramach potrzeby,

– sprawdzające, obejmujące wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.

Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych izby przeprowadzają kontrole kompleksowe gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego co najmniej raz na cztery lata.

Izby przeprowadzają kontrole z własnej inicjatywy jak również na wniosek jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, decyzje o przeprowadzeniu kontroli są podejmowane także w wyniku wystąpień organów państwa lub w celu sprawdzenia sygnałów o nieprawidłowościach kierowanych do izb przez obywateli lub zawartych w środkach masowego przekazu.

 

Procedura kontroli

 

Uprawnienia inspektorów do spraw kontroli gospodarki finansowej

 

Zadania kontrolne izby wykonują inspektorzy kontroli, którzy w zakresie wykonywanych czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy mają prawo:

– żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej,

– wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych,

– wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy,

– wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi,

– wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki,

– zabezpieczania dokumentów i innych dowodów,

– wglądu w indywidualną dokumentację podatkową podmiotów ponoszących ciężary publiczne na rzecz jednostek    samorządu terytorialnego,

– dostępu do danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych,

– sporządzania lub zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.

 

Przy czynnościach związanych z wglądem w indywidualną dokumentację podatkową podmiotów ponoszących ciężary publiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego inspektorzy kontroli są związani tajemnicą skarbową w rozumieniu art. 293 ordynacji podatkowej.

 

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują: inspektor kontroli gospodarki finansowej i kierownik kontrolowanej jednostki oraz skarbnik (główny księgowy) lub ich zastępcy.

 

Tryb przeprowadzania kontroli

 

O terminie rozpoczęcia planowanej kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej.

 

Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas trwania kontroli.

 

Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawia prezes izby lub jego zastępca.

 

Inspektor podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny pozostają w stosunkach prawnych lub osobistych z jednostką kontrolowaną, a charakter tych stosunków nasuwa wątpliwość co do bezstronności inspektora. Wyłączenie inspektora następuje w takiej sytuacji na wniosek samego inspektora, z urzędu lub na wniosek zgłoszony wraz z uzasadnieniem przez kierownika jednostki kontrolowanej.

 

Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić inspektorowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzania kontroli. Inspektor dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym. Inspektor może sporządzać lub zalecać sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów. Pracownicy jednostki kontrolowanej obowiązani są udzielić inspektorowi wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z powierzonych im czynności służbowych. Podczas czynności kontrolnych inspektor informuje sukcesywnie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach, będących wynikiem niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych.

 

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia     kontroli,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, skarbnika (głównego księgowego) oraz osób udzielających     informacji,

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

7) stwierdzone podczas kontroli fakty, stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie     zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz     wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

8) informację o sporządzeniu załączników, stanowiących część składową protokołu, oraz ich wyszczególnienie,

9) informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,

11) datę i miejsce podpisania protokołu,

12) podpis inspektora przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej oraz skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców na każdej stronie protokołu.

 

Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli może zwołać w siedzibie jednostki kontrolowanej naradę, ustalając jej termin i uczestników.

 

Działalność pokontrolna

 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie co do przyczyny tej odmowy. Uprawnienie takie przysługuje również skarbnikowi (głównemu księgowemu) lub zastępcy. Odmowę podpisania protokołu i złożenie wyjaśnień, inspektor odnotowuje w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora i realizacji ustaleń kontroli. Na podstawie wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

 

Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego przesyła do izby informację o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby. Zastrzeżenie jest składane przez właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem prezesa izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa wskutek błędnej jego wykładni lub przez niewłaściwe zastosowanie.

 

Uchwała kolegium RIO w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków kolegium. Ma ona charakter ostateczny i nie służą od niej zwyczajne ani nadzwyczajne środki zaskarżenia (w tym nie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

 

Prezes izby może zarządzić sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych.

 

Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

 

Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych prezes regionalnej izby obrachunkowej przekazuje organom dokonującym podziału tych środków.