Działalność opiniodawcza

 

<>

Do zadań regionalnych izb obrachunkowych należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach. Zakres spraw podlegających zaopiniowaniu określa przepis art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Zgodnie z jego brzmieniem działania opiniodawcze izb dotyczą:

1)   wydawania, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

2)   wydawania opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych,

3)   wydawania opinii o przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

4)   wydawania opinii o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia i objaśnieniami,

5)   wydawania opinii o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium oraz opinii o uchwale rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium,

6)   wydawania opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

Ponadto, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, regionalne izby obrachunkowe wydają opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 230 ust. 4) oraz o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w projekcie uchwały budżetowej i odpowiednio w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 1 i 3).

Wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach należy do właściwości trzyosobowych składów orzekających, powoływanych przez prezesa izby, spośród członków kolegium.

Wydanie przez izbę negatywnej opinii:

1)   o projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, ale organ wykonawczy obowiązany jest przedstawić tę opinię wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty przed uchwaleniem budżetu (art. 21 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych),

2)   o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego – zobowiązuje jednostkę do dokonania takich zmian uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, aby zachowana została relacja określona w art. 243 (art. 230 ust. 5 uofp) ,

3)   o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – nie jest wiążące dla organu stanowiącego, niemniej organ wykonawczy obowiązany jest przedstawić tę opinię wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty przed rozpatrzeniem absolutorium (art. 21 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych).

Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie od opinii wydanej w sprawie projektu uchwały budżetowej, informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu kolegium izby rozpatruje w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

Ponadto, o negatywnej opinii wydanej o przedłożonym przez zarząd powiatu, zarząd województwa oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawozdaniu z wykonania budżetu, prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.