Działalność nadzorcza

Przedmiotem działalności nadzorczej izb są uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy stanowiące i wykonawcze jst w sprawach, o których mowa w art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, tj.:

1)    procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2)    budżetu i jego zmian,

3)    zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jst oraz udzielania pożyczek,

4)    zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

5)    podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

6)    absolutorium,

7)    wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryterium legalności.

Prowadząc postępowanie nadzorcze izba orzeka o nieważności uchwał i zarządzeń, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub ogranicza się do wskazania, że uchwała lub zarządzenie zostały podjęte z naruszeniem prawa, gdy naruszenie to jest nieistotne.

Szczególny tryb postępowania dotyczy stwierdzenia nieważności całości lub części uchwały budżetowej. Izba wskazuje wówczas organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia. Jeżeli nieprawidłowości te nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, kolegium izby orzeka o nieważności uchwały w części lub całości i ustala budżet lub jego część dotkniętą nieważnością.

Ustawa nakłada na izby również obowiązek ustalenia budżetu jst w przypadku, kiedy do dnia 31 stycznia roku budżetowego nie zostanie on uchwalony przez organ stanowiący. Izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.