Uchwała Nr VIII/8/07

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 30 marca 2007 r.

 

 

w sprawie:

 

przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2006 r.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104).

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

 

postanawia, co następuje:

 

 

Przyjąć przedłożone przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2006 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

 

                                                                          Przewodniczący Kolegium

                                                          Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz

                                                                               Tadeusz Dobek