Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

 

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy prowadzone są rejestry:

 

-         rejestr kontroli,

-         rejestr skarg i wniosków prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

-         archiwum prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.),

-         rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznych.

 

 

Sposób przyjmowania skarg i wniosków

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

 

Skargi i wnioski można składać:

 

-         na piśmie na adres izby - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, 85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 35,

-         osobiście w sekretariacie - pok. 110 piętro I,

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej (bydgoszcz@rio.gov.pl),

 

Ponadto, w przypadku skarg i wniosków składanych ustnie, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przyjmuje w każdą środę w godz. 1330 – 1530.

 

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach

 

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, 85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 35.