DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Bydgoszczy może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

 

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

 

bydgoszcz@rio.gov.pl

 

lub listownie na adres:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 35

85-224 Bydgoszcz

 

 

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej

 

Zgodnie z decyzją Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na kierowane do Izby zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, powierzone zostaje osobie wskazanej przez Prezesa.

Kierownik każdej komórki organizacyjnej Izby jest zobowiązany do oceny czy wpływające pismo dotyczy sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i przygotowuje odpowiedź i informuje o ewentualnych kosztach z tego tytułu lub odmawia udostępnienia informacji wraz z uzasadnieniem.