KOMISJA DO ROZPATRYWANIA SPRAW DOTYCZĄCYCH POWIADOMIEŃ PRZEZ SKARBNIKA O PRZYPADKACH DOKONANIA KONTRASYGNATY NA PISEMNE POLECENIE ZWIERZCHNIKA

 

Rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jst) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika należy do ustawowych zadań izb i wynika z art. 13 pkt 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Rozpatrywanie powiadomień należy do właściwości komisji powołanej spośród członków kolegium przez prezesa izby, który wyznacza również jej przewodniczącego.

 

Obowiązek kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej wynika z ustaw ustrojowych i dotyczy tych czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dla jst. O kontrasygnacie skarbnika stanowią również przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

Skarbnik jst, który odmówił kontrasygnaty, jest zobowiązany dokonać jej na pisemne polecenie zwierzchnika, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie. O dokonaniu kontrasygnaty na polecenie pisemne skarbnik powiadamia organ stanowiący jst oraz regionalną izbę obrachunkową.

 

Skład Komisji do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, powołanej zarządzeniem prezesa:

 

Andrzej Tatkowski - przewodniczący komisji,

Aleksandra Kwiatkowska - członek komisji,

Robert Pawlicki - członek komisji .