Uchwała Nr 4/I/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Warlubie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.