Uchwała Nr 3/S/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warlubie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.