Uchwała Nr 7/I/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Warlubie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.