Uchwała Nr 8/S/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Warlubie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.