Uchwała Nr 15/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rogowo za 2012 rok.