Uchwała Nr 16/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.