Uchwała Nr 6/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.