Uchwała Nr 12/W/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.05.2013 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2012 rok.