Uchwała Nr VIII/24/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr RGK.0007.2.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023 - 2029