Uchwała Nr 13/W/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie za 2012 rok.