Uchwała Nr 5/2013 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13.06.2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.