Uchwała Nr 166/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choceń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.