Uchwała Nr 3/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2022-2033