Uchwała Nr XXVI/87/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/99/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi