Uchwała Nr 2/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lniano.