Uchwała Nr XXII/79/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXV/508/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego