Uchwała Nr 13/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeziora Wielkie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.