Uchwała Nr 12/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kikół w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.