Uchwała Nr 10/2013 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koneck w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.