Uchwała Nr 2/2013 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bytoń w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.