Uchwała Nr 1/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2020 rok