Uchwała Nr 5/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 02.04.2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.