KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, ale także rolą administracji publicznej, która musi zapewniać nieprzerwane działanie Państwa, apelujemy o ograniczenie wizyt w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do niezbędnie koniecznych.

Prosimy o kontakt z Izbą drogą mailową, telefoniczną lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP.

 

1.    Wszystkie niezbędne numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do pracowników Izby dostępne są na stronie BIP w dziale „Dane adresowe” >> „Kontakt” (http://bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=695)

2.    Akty organów jednostek samorządu terytorialnego (uchwały, zarządzenia) kierowane do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy winny być przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną bezpośrednio z edytora aktów prawnych lub za pośrednictwem Urzędowej Poczty Elektronicznej (www.upe.com.pl) – jako „akty do nadzoru”.

Przypominamy, że uchwały/zarządzenia organów jst przygotowane przy użyciu edytorów aktów prawnych
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne z aktami przekazywanymi w formie tradycyjnej papierowej.

Ponadto informujemy, że w przypadku przekazania uchwały/zarządzenia w formie dokumentu elektronicznego (jednym z wyżej wymienionych kanałów) NIE MA konieczności przekazywania ich dodatkowo w formie tradycyjnej (papierowej).

3.    Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. należy przekazać, podobnie jak uchwały/zarządzenia, drogą elektroniczną bezpośrednio z edytora aktów prawnych lub za pośrednictwem Urzędowej Poczty Elektronicznej (www.upe.com.pl) – jako „Pismo przewodnie z dokumentami do wydania opinii RIO”.

Ponadto informujemy, że w przypadku przekazania projektu budżetu w formie dokumentu elektronicznego (jednym z wyżej wymienionych kanałów) NIE MA konieczności przekazywania go dodatkowo w formie tradycyjnej (papierowej)

4.    Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 i lata kolejne należy przekazać, zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu zarządzania budżetami jst BeSTi@.

5.    Pozostałe wnioski o wydanie opinii winny być przekazywane, podobnie jak uchwały/zarządzenia, drogą elektroniczną bezpośrednio z edytora aktów prawnych lub za pośrednictwem Urzędowej Poczty Elektronicznej (www.upe.com.pl) – jako „Pismo przewodnie z dokumentami do wydania opinii RIO”.

6.    Pozostałą korespondencję wymagającą formy papierowej prosimy kierować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Adres do korespondencji:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ul. Świętej Trójcy 35

85-224 Bydgoszcz

ePUAP: /RIOBYDGOSZCZ/SkrytkaESP