Uchwała Nr 11/I/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Świekatowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.