Uchwała Nr 10/I/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.